Gerechtelijke procedure

Als de juridische praktijk kunnen wij in vele gevallen voor u onder bepaalde voorwaarden gerechtelijk procederen. Het gerechtelijk procederen is de laatste stap van het juridisch procederen. In dit geval wordt de zaak voor de rechter gebracht. Het is een grote stap die veel emoties met zich meebrengt. Wij doen ons uiterste best om de procedure zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook is het een veeleisende procedure, maar wij gaan de uitdaging niet uit de weg.

Er zijn wel enkele voorwaarden voor het gerechtelijk procederen door onze praktijk. Zo mengen wij ons bijvoorbeeld niet in het strafprocesrecht en behandelen wij geen vluchtelingenzaken.

Er zijn verschillende gerechtelijke procedures met elk eigen kenmerken en een eigen verloop. Op hoofdlijnen zijn er drie soorten gerechtelijke procedures:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Strafprocesrecht

Burgerlijk procesrecht

Bij de zogenaamde civiele procedure gaat het om een juridisch conflict tussen burgers onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiele of burgerlijke recht is op deze situaties van toepassing.

Dit recht wordt sterk geregeld door de onderlinge afspraken tussen de partijen. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst, een contract of een andere bescheiden, maar ook over mondelinge afspraken kan men procederen. De partij die iets beweert of weerlegt, heeft de bewijslast.

Een civiele gerechtelijke procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de eisende partij, de eiser. Met deze dagvaarding wordt de andere partij, de gedaagde, opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Bestuursprocesrecht

Bij een bestuursrechtsprocedure gaat het over een juridisch conflict tussen burgers en de overheid. Bijvoorbeeld als men een vergunning aanvraagt, maar niet krijgt of als de aanvraag van een uitkering geweigerd wordt door het UWV. Dan kan men via een bestuursrechtsprocedure proberen via de rechter alsnog gelijk te krijgen.

In een bestuursrechtsprocedure moet de bestuursrechter beoordelen of een bepaalde overheidsinstantie, bijvoorbeeld een gemeente, een uitkeringsinstantie of de Belastingdienst, de juiste beslissing genomen heeft.

Strafprocesrecht

In een strafprocesrecht gaat het om een procedure waarbij een burger tegenover de overheid staat. In dit geval wordt die burger verdacht van een strafbaar feit en moet een strafrechter beoordelen of dit feit inderdaad gepleegd is en of de verdacht een straf moet worden opgelegd.

Het strafprocesrecht is een zeer complexe procedure en mogelijk tot gevangenisstraf kan leiden, daarom gelden er rondom deze procedure bijzondere waarborgen om te voorkomen dat een u als verdachte onterecht wordt veroordeeld.

Bekijk eerst onze Tarievenkaart.

www.juridischadviestilburg.nl