Wetswijzigingen 2021

Wetswijzigingen 2021

Op 1 januari 2021 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals de hoogte van het minimumloon, de huurverhoging, de eenmalige extra vrijstelling van schenkbelasting en de WHOA. Deze nieuwe regeling biedt bedrijven in financieel zwaar weer nieuwe mogelijkheden om te herstructureren, waarmee een dreigend faillissement voorkomen kan worden. Bekijk hier welke gevolgen de wijzigingen voor jou hebben.

 • Minimumloon 2021
 • Huurverhoging 2021
 • Eenmalige verhoogde vrijstelling schenking 2021
 • ZZP’er kan huurverlaging aanvragen
 • WHOA: voorkom je faillissement
 • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
 • DGA loon 2021

Minimumloon 2021

Om onderbetaling van werknemers te voorkomen, stelt de overheid elk jaar de hoogte van het minimumloon vast. Minder dan dit mag een werkgever zijn werknemers niet betalen. Sinds 1 januari 2021 is het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.684,80 bruto per maand. Voor jongere werknemers gelden per leeftijd (vanaf 15 jaar) lagere bedragen: het minimumjeugdloon. De hoogte van het loon staat altijd vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Leeftijd Maand Week  Dag
21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

 

Bruto minimumloon per uur bij fulltime werkweek

Werkweek 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 € 3,73 € 3,25
38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07
40 uur € 9,72 € 7,78 € 5,84 € 4,86 € 3,84 € 3,36 € 2,92

Huurverhoging 2021

Wanneer je een woonruimte of bedrijfsruimte verhuurd, mag je de huur vaak jaarlijks verhogen. Afhankelijk van het soort ruimte (woonruimte of kamer, sociale of vrije sector) dat je verhuurt, gelden specifieke regels. De percentages voor sociale woningen worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn afhankelijk van het (verzamel)inkomen van je huurder.

De maximale huurverhoging in de sociale sector per 1 juli 2021 is:

 • 2,4% voor kamers en woonwagens
 • 2,4% voor woningen bij een verzamelinkomen lager dan € 44.655 (in peiljaar 2019)
 • 5,4% voor woningen bij een verzamelinkomen hoger dan € 44.655 (in peiljaar 2019)

Verhuur je een woning in de vrije sector? Dan mag je zelf weten met hoeveel je de huur verhoogt. Hier geldt geen maximum, behalve als er in het huurcontract een indexeringsclausule of vast percentage staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Eenmalige verhoogde vrijstelling schenking 2021

Door de coronacrisis zijn de belastingwetten aangepast., waardoor in 2021 de schenking aan wie dan ook met € 1.000 verhoogd wordt. De verhoging van de vrijstelling komt voort uit de wens om ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen.

Particuliere geldschieters zoals vrienden en familie kunnen zo een extra bedrag belastingvrij schenken. Zorg wel dat je aan de voorwaarden voldoet en leg de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Let op: de extra verhoging is eenmalig. Volgend jaar gaan de vrijstellingen weer flink omlaag.

De schenkbelasting kent verschillende vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling bedroeg vorig jaar € 5.515 en is nu € 6.604. In 2021 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

 • € 3.244 aan iedereen
 • € 6.604 aan je kinderen
 • € 26.881 eenmalig schenken aan kinderen (18 – 40 jaar)
 • € 55.996 eenmalig schenken aan kinderen (18 – 40 jaar) voor een dure studie
 • € 105.302 eenmalig schenken aan kinderen (18 – 40 jaar) voor eigen woning

Partners tellen overigens als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader het maximale vrijgestelde bedrag van € 6.604 schenken, moet het kind eenmalig schenkingsrecht betalen over € 6.604.

ZZP’er kan huurverlaging aanvragen

Heb je als ZZP’er teruglopende inkomsten door de coronacrisis, dan kun je je woningcorporatie tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van je sociale woning te verlagen. Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je in de 6 maanden voor je aanvraag zo weinig hebt verdiend dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt. De voorwaarden op een rijtje:

 • je huurt een sociale woning van een woningcorporatie
 • je woont in een eengezinswoning/appartement/flatwoning/portiekwoning
 • je betaalt huur die hoger is dan de aftoppingsgrens:
  € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens
  € 678,66 voor huishoudens van 3 of meer personen
 • je hebt een (gezamenlijk) inkomen dat lager is dan:
  – € 23.750 per jaar voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  – € 32.200 per jaar voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  – € 23.650 per jaar voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd
  – € 32.075 per jaar voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd

WHOA: voorkom je faillissement

Dreigt je bedrijf failliet te gaan, dan heb je sinds 1 januari de mogelijkheid je schuldeisers te dwingen mee te werken aan een akkoord voor sanering van je schulden. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een nieuwe regeling die reorganisatie of sanering van ondernemingen makkelijker te maken zonder dat ze failliet gaan. De regeling maakt het daarom mogelijk om een (dwang)akkoord aan je schuldeisers op te leggen, na toestemming van de rechter. Je bedrijf en voorstel voor een akkoord moeten wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Geeft de rechter je toestemming voor je akkoord, dan levert dit je veel voordelen op:

 • je voorkomt een faillissement
 • je hoeft dus ook geen doorstart te maken waarbij de activa aan een nieuwe entiteit worden verkocht
 • je hebt op die manier ook geen reputatieschade of waardevermindering van je bedrijf
 • alle schulden van je onderneming kunnen in principe worden meegenomen in het akkoord, met uitzondering van verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten
 • je hebt de mogelijkheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als onderdeel van het akkoord

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Ben je een werkgever met weinig personeel en wil je in 2021 stoppen met je bedrijf wegens pensionering? Dan kun je gebruikmaken van een compensatie van de transitievergoeding voor je werknemers. Wel gelden hier bepaalde voorwaarden voor, die je kunt opvragen bij het UWV. De aanvraag voor compensatie doe je via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van het UWV.

DGA loon 2021

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je wettelijk verplicht jezelf een minimum bruto salaris uit te keren dat normaal is voor het niveau van je werkzaamheden en het aantal uren dat je werkt (het gebruikelijk loon). In 2021 is dit wettelijke minimum salaris DGA € 47.000. Haal je dat niet, verzoek dan de Belastingdienst om verlaging van je DGA salaris.

 

Pavel Shkarban

Corporate Finance

Corporate finance is een van de primaire taken van het financieel beheer die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn.

Financieringsstrategie

Er worden drie verschillende financiering strategieën onderkend, te weten:

 • Gouden balansregel : De Gouden balansregel houdt in dat het vermogen qua looptijd zo veel mogelijk dient te worden afgestemd op de omlooptijd van de activa.
 • Agressieve financiering : Deze strategie bestaat uit het financieren van de onderneming uit voornamelijk kort vermogen, met als resultaat dat de onderneming sterk rentegevoelig is.
 • Conservatieve financiering : Conservatieve financiering kenmerkt zich door het feit dat de onderneming voornamelijk met lang vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dit heeft als consequentie dat de mogelijk behaalde rendementen op het vermogen beduidend lager zijn dan de voorgaande strategieën maar het te lopen risico het kleinst is.

Belanghebbers

Het financieel beheer is essentieel voor de vermogensmarkt en zal moeten communiceren met deze vermogensmarkt. Deze communicatie zal op verschillende manieren plaatsvinden aangezien er ook verschillende partijen actief zijn op de vermogensmarkt met andere belangen en informatie-eisen.

Het financieel beheer onderhoudt relaties met de volgende partijen op de vermogensmarkt:

 • directbetrokkenen;
 • durfkapitaal;
 • de bank;
 • de publieke markt;
 • beleggingsmarkt

De directbetrokkenen hebben vaak toegang tot informatie die verkregen is uit directe communicatie met het bedrijf en zijn werknemers. Voor andere partijen zal Het financieel beheer verantwoording afleggen door middel van media zoals jaarverslag en andere externe rapportages. De aanbieder van venture capital kan de meest gedetailleerde en frequente rapportage verwachten. Immers, hij verschaft een gedeelte van het eigen vermogen en loopt het meest risico. De publieke vermogensmarkt wordt alleen geïnformeerd door jaarverslagen.

Niet alleen door officiële publicaties wordt de vermogensmarkt geïnformeerd, maar ook door elke actie die het bedrijf uitvoert en door publicaties in kranten en tijdschriften. De participanten op de vermogensmarkt hebben deze informatie nodig om vast te stellen of er een goede vermogensstructuur en of er voldoende waarde wordt gecreëerd voor de participanten.

Het financieel beheer zal binnen de onderneming moeten opereren vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt waar men het kapitaal moet aantrekken. Het financieel beheer zorgt ervoor dat de onderneming financierbaar blijft voor de vermogensmarkt.

Het financieel beheer zal zich een beeld moeten vormen van de wensen van de vermogensmarkt en daarop moeten inspelen. Men zal dit doen door het ontwikkelen van een financiële strategie waardoor de financierbaarheid van de onderneming optimaal is. Echter, er zal te allen tijde een spanningsveld aanwezig zijn tussen rendement en risico van een financieringsstrategie.

Vermogensstructuur

Het financieel beheer zal daarentegen proberen de vermogensstructuur zo aan te passen dat de financieringskosten minimaal zijn. De optimale vermogensstructuur is het doel van Het financieel beheer bij corporate finance. De optimale vermogensstructuur is een combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen of een tussenvorm van vreemd en eigen vermogen. Vreemd vermogen is goedkoper dan eigen vermogen. Echter in het geval van te veel vreemd vermogen gaan de eigen vermogensverschaffers te veel rendement eisen en zullen de vermogenskosten stijgen.

De vermogensstructuur is een uitvloeisel van een financiële strategie. Het financieel-strategisch proces, dat door Het financieel beheer wordt uitgevoerd, bestaat uit:

 • het analyseren van mogelijke investerings- en financieringsbeslissingen;
 • het uitvoeren van een financiële planning door het voorspellen van de toekomstige cashflows en deze door te berekenen op de financiële consequenties;
 • investeringsselectie, het beslissen welke van de alternatieven gekozen moeten worden, gezien het mogelijke effect op de kasstromen en daarbij behorende risico’s.

Het aan- of verkoopproces van een onderneming is doorgaans een intensief traject. Om de slagingskansen van het aan- of verkoopproces te vergroten is het belangrijk dat u goed voorbereid bent en is gespecialiseerde begeleiding essentieel.

Overige zakelijke dienstverlening

 • Bedrijfsoprichting (Eenmanszaak; Vennootschap onder firma (vof);  Commanditaire vennootschap (cv); Maatschap; Besloten vennootschap (bv); Naamloze vennootschap (nv); Vereniging; Stichting;  Buitenlandse rechtsvormen).
 • Belastingen
 • Administratie en Boekhouding
 • Financieel management
 • Juridisch
 • Aansprakelijkheid en Zekerheid

 

Gebruikte bronnen: Wikipedia